• 0962733463
  • truonglam@laptrinhjavaweb.com
  • Giờ làm việc: 5:30 - 22:30

Video hướng dẫn cài đặt eclipse jdk 8 mysql 8 tomcat 8 maven 3.6: LINK VIDEO

Cài đặt java và cấu hình:

- Download JDK 8: CLICK TẠI ĐÂY

- Cấu hình java: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

Cài đặt MYSQL:

- Mysql 8: CLICK TẠI ĐÂY

Cài đặt tomcat:

- Tomcat 8: CLICK TẠI ĐÂY

Cài đặt apache maven:

- Maven 3.6: CLICK TẠI ĐÂY

- Cấu hình MAVEN: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

Cài đặt eclipse EE:

- Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/