• 0354.502.773
  • cskh@laptrinhjavaweb.com

Video hướng dẫn cài đặt eclipse jee 2018 jdk 8 mysql 8 tomcat 8 maven 3.6: LINK VIDEO

Java 8

- Link download: CLICK TẠI ĐÂY

- Cấu hình java: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

MYSQL 8.0.13

- Link download: CLICK TẠI ĐÂY

Tomcat 8

- Link download: CLICK TẠI ĐÂY

Apache maven 3.6

- Link download: CLICK TẠI ĐÂY

- Cấu hình MAVEN: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

Eclipse jee 2018

- Link download: https://drive.google.com/file/d/1K0xN6kWR1okHZpcWh8hplotauNrNBqPq/view?usp=sharing

Intellij 2018 + crack

- Link download: https://drive.google.com/file/d/1DSb9x0CrPfqp_VZTxh_PEnmjHl7m9_I_/view?usp=sharing

Spring tool suite 3.9.12.RELEASE

- Link download: https://drive.google.com/file/d/11dIAg6wVmbOLUfjwG7qiijckufaPnaYy/view?usp=sharing

PostgreSQL 9.4.19

- Link download: https://drive.google.com/file/d/1MAidIj97qkxhmxwbrvEqCtJRpBORUhYu/view?usp=sharing

phone zalo