Blog java web Tâm sự lập trình Hướng dẫn học java web Liên hệ Thanh toán

  • Video hướng dẫn cài đặt: LINK VIDEO
     
  • Cài đặt java và cấu hình:

          Download JDK 8: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

          Cấu hình java: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

  • Cài đặt MYSQL:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

  • Cài đặt tomcat:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

  • Cài đặt apache maven:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

           Cấu hình MAVEN: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

  • Cài đặt eclipse EE:

           Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/

  • Tomcat 7:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY